Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Volf Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy Aleji Niepodległości 648/3, NIP 7822580317, REGON 360768937 (Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wskzany wyżej adres korespondencyjny.
 3. Administrator zapewnia, by dane były zbierane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Rodzaj danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawca, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług, jak również do rozliczenia prowadzonej działalności.
 3. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, należy jednak wskazać, że w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi świadczenia usług i utrzymywanie kontaktu.

Zakres, cele i okres przetwarzania danych osobowych

1.Zakres i źródło danych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje lub w którym jest Pani/Pan zatrudniona/y lub z dostępnych rejestrów publicznych.

2.Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu:

 1. a) bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Pani/ Pana będących nadawcami korespondencji, ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania zagadnienia, którego dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. b) prowadzenia wszelkiej korespondencji związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. c) w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. d) w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.Okres przechowywania danych: Administrator będize przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 1. a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 2. b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 3. c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 5. e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
 6. f) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą  profilowane.

Uprawnienia osób których dane dotyczą

Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 3. prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 8. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie na adres wkzazany w pkt I.

Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, poprzez:
 2. a) zapewnienie przejrzystości przetwarzania danych,
 3. b) informowaniu o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 4. c) zbieranie danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzanie ich tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 5. d) zapewnienie poufności danych poprzez udzielenie dostępu do nich tylko osobom upoważnionym.